Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Lesen

SENARAI SYARAT-SYARAT AM DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN LESEN IMPORT / EKSPORT / BERNIAGA IKAN LKIM


SENARAI SYARAT-SYARAT AM DAN DOKUMEN SOKONGAN


Syarat-Syarat
Condition
Dokumen Diperlukan
Required Document
1.   Pemohon mestilah warganegara Malaysia. 
Applicant must be Malaysian citizen.
Satu Salinan Kad Pengenalan dan Satu keping gambar (warna) pemohon berukuran kad pengenalan.
One copy of Identity Card and one identity card size coloured photograph of the applicant.
2.   Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia. Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat (bagi Sdn. Bhd.) 
Company must be registered in Malaysia. The application must be made by the owner's name or one of the directors. (for Private Limited Co.)
Salinan Daftar Perniagaan (Borang B dan D) yang masih sah bagi Syarikat Perseorangan dan Perkongsian atau Satu salinan Memorandum And Articles of Association bersama dengan Borang 24 dan Borang 49 bagi Syarikat Sdn. Bhd. atau Awam.
One copy of valid business registration certificate (Form B and D) for Sole Proprietorship and Partnership Company or one copy of the Memorandum & Articles Of Association together with Form 24 and Form 49 for Private Limited Co. and Public Co.
3.   Mempunyai modal kewangan yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan (Sila rujuk syarat modal seperti di Jadual 1) 
Adequate financial capital to operate the business (Please refer to the Conditions On Capital as in Appendix 1)
Salinan Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir. -*Salinan surat kemudahan pinjaman overdraf atau simpanan tetap/sijil saham (Jika berkaitan)
One copy of Bank Statement for the last 3 months. -*One copy of overdraft loan facilities or fixed deposits/share certificate (If necessary)
4.   Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian dengan lesen yang dipohon seperti bilik sejuk / gerai / kolam / tempat ternakan / pengangkutan / bangunan / kilang memproses dan lain-lain. (Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 2) 
Licence application must be relevant with the business facilities such as cold room,shop lot,pond,aqua farm, transportation, building,processing plant and others ( Please refer to the Conditions on Facilities as in Appendix 2) .
Satu salinan perjanjian jual beli / perjanjian sewa / nota hantaran / kad pendaftaran / salinan pelan binaan / geran tanah / permit ternakan dari Jabatan Perikanan.
One copy of sales and purchase agreement/tenancy agreement/delivery order note/registration certificate/building plan/land ownership certificate/aquaculture permit issued by DOF.
5.   Permohonan lesen Borong Premis Persendirian(PP) 
Licence application of Wholesale Outside Wholesale Market
Bilik Sejuk atau Premis Borong
Coldroom or Wholesale Premises
6.   Permohonan untuk lesen Runcit Dalam Kompleks 
Licence application of Retail in complex
Sebarang kemudahan perniagaan yang bersesuaian & surat sokongan dari Persatuan Nelayan atau Kompleks LKIM yang terlibat.
Any fish trading facilities


JADUAL 1/APPENDIX 1 SENARAI SYARAT-SYARAT MODAL DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN LESEN IMPORT / EKSPORT / BERNIAGA IKAN LKIM

JADUAL 1/APPENDIX 1


Jenis Syarikat
Type of Company
Keperluan Syarat Modal
Minimum Capital Required
1.   Permohonan dari Perseorangan / Syarikat Persendirian 
Application by Individual / Sole Proprietorship
RM 3,000.00
RM 3,000.00
2.   Permohonan dari Syarikat Perkongsian 
Applications by Partnership Companies
RM 5,000.00
RM 5,000.00
3.   Permohonan dari Syarikat Sdn Bhd atau Awam 
Application by Private or Public Limited or Public Companies.
RM 30,000.00
RM 30,000.00
4.   Permohonan dari Koperasi atau Persatuan 
Application by Cooperatives or Associations.
RM 10,000.00
RM 10,000.00
5.   Permohonan lesen Runcit (DK) 
Application for Retail licence
Tidak Perlu
Not Necessary
6.   Permohonan dari Badan Berkanun atau Jabatan Kerajaan 
Application by Statutory Bodies or Government Department
Tidak perlu
Not required


JADUAL 2 SENARAI SYARAT-SYARAT KEMUDAHAN DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN LESEN IMPORT / EKSPORT / BERNIAGA IKAN LKIM

JADUAL 2


Jenis Pemohon
Type of Applications
Kemudahan Diperlukan
Trading Facility Required
1.   Permohonan lesen import kategori ikan basah 
Import licence application for fresh fish category
Kotak Insulasi yang diluluskan oleh LKIM dan Premis Borong
Insulation box and Wholesale Premises
2.   Permohonan lesen import kategori ikan sejuk beku 
Import licence application for frozen fish
Bilik Sejuk dan Premis Borong
Coldroom and Wholesale Premises
3.   Permohonan lesen import kategori ikan proses 
Import license application for processed fish
Stor / gudang / kilang memproses / kedai
Store / warehouse / factory / shop
4.   Permohonan lesen import kategori ikan hidup 
Import licence application for live fish
Kolam / kedai akuarium / hatchery / sangkar ternakan ikan
Pond / aquarium shop / hatchery / aqua farm
5.   Permohonan lesen Borong di pasar borong 
Licence application of Wholesale in wholesale market
Lot atau gerai pasar borong
Wholesale lot or stall
6.   Permohonan lesen borong di premis persendirian(PP) 
Licence application of wholesale in private premise
Bilik sejuk atau premis borong
Coldroom or wholesale premises

*Pemohon hendaklah menghantar dokumen sokongan ini ke ibu pejabat yang berdekatan dalam masa 3 hari selepas permohonan di buat.

Semua dokumen fotocopy perlu disahkan kesahihannya dengan cop 'salinan disahkan benar' dan tandatangan.